پکیج آمالگام کپسولی (آمالکپ) - ۱٬۲٬۳٬۵ واحدی - GK110


پکیج شامل :

  • یک بسته 50 عدد کپسول یک واحدی - SPILL 1 , 50 Capsules
  • یک بسته 50 عدد کپسول دو  واحدی - SPILL 2 , 50 Capsules
  • یک بسته 50 عدد کپسول سه واحدی - SPILL 3 , 50 Capsules
  • یک بسته 50 عدد کپسول پنج واحدی - SPILL 5 , 50 Capsules

محتویات بسته :

هر بسته آمالکپ دارای ۵۰ عدد کپسول است
به راحتی قابل استفاده است
دارای کمترین میزان شرینکیج
به طور کامل حفره را مهروموم میکند
مقاومت سختی پس از یک ساعت اول:۱۲۰ مگاپاسکال
مقاومت سختی پس از ۲۴ ساعت:۴۰۰ مگاپاسکال
تغییر حجم کمتر از %۰۷/۰ پس از ۲۴ ساعت
زمان مخلوط کردن : ۱۲ تا ۱۵ ثانیه
ترکیبات: ۴۳% نقره، ۳۲٪ قلع، ۲۵٪ مس